De Wet verplichte ggz en Wet zorg en dwang treden in werking

Op 1 januari 2020 treden de Wet verplichte ggz (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd) in werking. DeĀ  Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz) houdt dan op te bestaan. De Wvggz regelt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg in de ggz. De Wzd is gericht op… Lees meer »