Nieuws

De Wet verplichte ggz en Wet zorg en dwang treden in werking

Op 1 januari 2020 treden de Wet verplichte ggz (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd) in werking. De  Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz) houdt dan op te bestaan.

De Wvggz regelt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg in de ggz.

De Wzd is gericht op mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie) of een verstandelijke beperking.

In de Wvggz wordt een andere terminologie gebruikt dan in de Wet Bopz. Zo komt de term gevaar niet meer voor, maar wordt gesproken over nadeel. In de Wvggz heeft men het over de ‘crisismaatregel’  en ‘zorgmachtiging’.

De burgemeester legt onder de Wvggz een crisismaatregel op. Dit houdt in dat je per direct gedwongen kan worden om psychiatrische zorg te ondergaan. Dit heet nu een inbewaringstelling.

De rechter legt onder de Wvggz een zorgmachtiging op, waarmee je in je vrijheid kan worden beperkt en je verplicht psychiatrische zorg ondergaat. In deze machtiging staat welke vormen van zorg verplicht zijn en waar je de zorg krijgt. Dit heet thans een rechtelijke machtiging. Een belangrijke verandering is dat verplichte zorg straks ook buiten een ggz-instelling verleend kan worden.

overgangsrecht

In de Wvggz is een overgangsperiode opgenomen voor alle Bopz-procedures die lopen op het moment dat de Wvggz van kracht wordt. Ook is geregeld hoe wordt omgegaan met Bopz-machtigingen die dan nog gelden.

De Wet Bopz blijft van toepassing op alle machtigingen die verleend zijn voor 1 januari 2020. Deze overgangsperiode geldt zolang de machtiging geldig is, maar maximaal twaalf maanden, dus uiterlijk tot 1 januari 2021. Voor machtigingen die vallen onder het overgangsrecht blijft de interne rechtspositie van de Wet Bopz van toepassing. Dat betekent dat de toepassing van dwangbehandeling alleen kan zoals dat is geregeld in de Wet Bopz. Op 1 januari 2021 vervallen alle Bopz-machtigingen die op dat moment nog lopen. Die machtigingen moeten op tijd, dus vóór 1 januari 2021, omgezet worden naar een zorgmachtiging op grond van de Wvggz.

Deze maand hebben zowel mr. Kalle als mr. Kouijzer een cursus omtrent deze nieuwe wetten gevolgd.

Voor meer informatie zie de sites van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en  sport ,  MIND platform en de WVGGZ-wijzer.

 

Claudine Kouijzer

 

« Ga naar archief